ගොඩ දෙනෙක් නොදන්න ඇත්ත කතාව | Simple Self Defense Tips | Hand Self Defense Tips | SL LION HEARTHello friends,
ගොඩ දෙනෙක් නොදන්න ඇත්ත කතාව | Simple Self Defense Tips | SL LION HEART-2022

#EasySelfdefense
#SelfDefence
#SLLIONHEART

This video include:-
Simple Self Defense Tips / Hand self defense tips

My other videos,

*ඕනෑම කෙනෙක්ට දැන් අත් පහරක් වලක්වා බේරෙන්න පුලුවන් ක්‍රම. | How to Defend Punches More Effectively

*කෙල්ලෙක්නම් මේ දේවල් දැනන් ඉන්නම ඕනේ / Girl self defense / Self defense for women

*බෙල්ල හිර කරොත් / Defense against a street headlock / Self defense techniques / SL LION HEART – 2021

*පා පහරක් වලක්වා එයින් බේරෙමු / Let’s avoid a kick and get out of it / SL LION HEART -2021

*How to defense against knife / Self Defense / පිහි ඇනුමකින් බේරෙමු

*How to Disarm a Dunman / Self defense techniques / තුවක්කුකරුවෙකු නිරායුධ කරන්නේ කෙසේද?

*Most Paniful Self Defence techniques

*Bo Staff Spins,/ Stick Training / Martial Arts – Wow Incredible / SL LION HEART Part-1

*learn how to kip up:-

*Learn how to back flip:
-https://youtu.be/riAMgaY-NJE

*Selfe defense:-

Key words,
Simple Self Defense,Easy Self Defense,Hand Self Defense Tips

My social media platform,
*Facebook :-
https://www.facebook.com/SL-LION-HEART-102092084952507/
*Instagram:-
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1c84paqjg24oe&utm_content=2p4cdda

*අපේ පහන්ගේ youtube channel එක subscribe කරලා එකටත් support එකක් දෙන්න
https://youtube.com/channel/UCkqcAOqk8nIzZWWMfDD47qg

If you like my channel.

like
share
comment
subscribe
my channel

View original video here